เงิน

ข่าวดี!! สำหรับคุณแม่ เนื่องจากรัฐบาลมี “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”
ซึ่งรัฐได้เล็งเห็นว่า เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) เป็นวัยที่สำคัญในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา จึงสนับสนุนเงินเป็นสวัสดิการขึ้นพื้นฐานเดือนละ 600 บาท เพิ่มจากเดิมที่เคยได้รับเดือนละ 400 บาท และขยายเวลาสำหรับลงทะเบียน “หญิงตั้งครรภ์ที่กำหนดคลอดภายใน 30 ก.ย. 59 ให้รับลงทะเบียน ภายใน 30 ก.ย. 59 นี้”

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
1.ขยายเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจาก 1 ปีเป็น 3 ปี (36เดือน)
2. เพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560

เริ่มการจ่ายเงิน
1. เด็กที่เกิด 1 ต.ค. 58- ก.ย. 59 จะได้รับเงิน 400 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2559 จะเริ่มจ่าย 600 บาทเป็นต้นไป ไม่จ่ายย้อนหลัง
2. เด็กที่เกิด 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 จะได้รับเงิน 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เกิดเป็นต้นไป
*เด็กที่ได้รับสิทธิ์จะได้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี(36เดือน)

คุณสมบัติเด็กแรกเกิด
1. เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
2. เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาตม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
3. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
4. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู็มีสัญชาติไทย)
5. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทันประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

เตรียมเอกสารดังนี้
1. แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ (แบบ ตร.01)
2.แบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3. สำเนาบัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือ บิดาเด็กหรือผู้ยื่นแทน(กรณีบิดาหรือมารดามิได้ยื่นคำขอ)
4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาสูติบัตรเด็ก (กรณียื่นหลังคลอด)
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) หรือ ธนาคารออมสิน

สถานที่รับลงทะเบียน
1.กรุงเทพฯ -> ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต
2. เมืองพัทยา -> ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
3. ส่วนภูมิภาค -> ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

flyer-15-8-59