left

จริงๆ แล้ว ควรให้ลูกถนัดซ้ายหรือถนัดขวาดี ?

สมองของคนเราประกอบด้วย

  • สมองซีกซ้าย สมองซีกซ้ายจะทำงานด้านรูปธรรม เช่น ทำให้พูดภาษาได้ เข้าใจความหมายของภาษา การคำนวณ วิทยาศาสตร์ การคิดตามหลักเหตุผล เป็นต้น
  • สมองซีกขวา ก็ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนามธรรม เช่น จริยธรรม ดนตรี ความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการ อุปนิสัยใจคอ ศิลปะ เป็นต้น โดยจะทำงานอย่างสัมพันธ์และหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวในตัวเรา

ในเรื่องของความถนัดขวาหรือซ้ายนี้ก็มีพื้นฐานมาจากการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของคนเรา โดยสมองซีกซ้ายจะควบคุมดูแลความถนัดขวา และสมองซีกขวาก็ควบคุมดูแลความถนัดซ้าย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะถนัดขวาค่ะ จะมีเพียง 1-5 % เท่านั้น หรืออาจจะมากกว่า น้อยกว่านิดหน่อย
เมื่อลูกอายุได้ประมาณ 6 เดือน เราสามารถสังเกตได้แล้วค่ะว่าลูกถนัดข้างใด โดยการยื่นของให้ลูก แล้วดูว่าลูกใช้มือใดคว้า หรือสังเกตจากกิจกรรมที่ลูกทำ เช่น ใช้มือใดเช็ดหน้า ใช้มือใดเกาที่คัน เป็นต้น ถ้าลูกใช้มือซ้าย แสดงว่าลูกถนัดซ้าย แต่ถ้าลูกใช้มือขวาก็แสดงว่าลูกถนัดขวา โดยวางอยู่บนหลักการที่ว่าคนเราจะใช้มือข้างที่ถนัดทำกิจกรรมต่างๆเสมอ

สิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าลูกถนัดมือใดก็ควรปล่อยให้เขาถนัดไปตามนั้น อย่าไปบังคับหรือฝืนเด็ดขาด พบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ถนัดซ้ายแต่ถูกบังคับให้ใช้มือขวา ซึ่งจะส่งผลเสียทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมาก เพราะการที่คนเราจะถนัดข้างใดนั้น สมองจะเป็นผู้ควบคุมและจัดระบบย้ายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆไปตามความถนัดให้เอง ดังนั้น ถ้าเราไปจัดระบบให้ใหม่ ก็จะเกิดความสับสน ส่งผลให้พัฒนาการช้ากว่าปกติ เด็กก็จะมีปัญหาเรียนรู้ได้ช้า ทั้งการพูดก็มีปัญหา ทำให้พูดติดอ่างหรือตะกุกตะกัก ที่สำคัญจะทำให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจด้วย

“สรุปก็คือ การฝืนในเรื่องของความถนัดขวาหรือซ้าย จะส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตในทุกด้านของคนเรา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเจริญเติบโตของสมองค่ะ ดังนั้นควรปล่อยให้เขาได้ใช้ตามความถนัดของลูกดีกว่าค่ะ”

 

บทความแนะนำ :

พฤติกรรมเจ้าตัวเล็ก ชอบดูดนิ้วมือแก้ได้ไม่ยาก
พัฒนาการในการใช้มือของลูกน้อย ที่คุณแม่ควรรู้!
วิธีกระตุ้นกล้ามเนื้อมือของลูกน้อย!!
6 สิ่งที่ต้องรู้ เพื่อดูแลลูก 1 เดือนแรกหลังคลอด