klod

  “การคลอดก่อนกำหนด” เกิดจากการที่มดลูกบีบตัว ปากมดลูกเปิด และบางก่อนกำหนด ซึ่งทำให้เด็กที่คลอดออกมาเจริญเติบโตไม่สมบูรณเต็มที่ เพราะความสมบูรณ์ของเด็กขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ตอนคลอดด้วย เด็กที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 25 สัปดาห์ มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก และแม้ว่าเด็กจะรอดชีวิตก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่คุณแม่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด

 • การตั้งครรภ์แฝด
 • เคยคลอดก่อนกำหนดมาก่อน / เคยแท้งมาก่อน
 • มีความผิดปกติของมดลูก หรือปากมดลูก
 • มารดาอายุมากกว่า 35 ปี หรือน้อยกว่า 16 ปี
 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด / มีน้ำคร่ำปริมาณมากหรือน้อยเกินไป
 • มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังจากตั้งครรภ์ไปแล้ว 16 สัปดาห์
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด
 • ได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องในขณะตั้งครรภ์ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ
 • ทำงานที่ต้องออกแรงมากๆ

ปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดที่เกิดจาก (โรคประจำตัว)

 • เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับเลือด
 • เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน
 • เป็นโรคติดเชื้อที่ไข้มากกว่า 100 องศาฟาเรนไฮด์ระหว่างการตั้งครรภ์
 • มีการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ หรือของไต
 • มีการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอดอักเสบ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ระหว่างการตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์มีเลือดออกทางช่องคลอด
 • คุณแม่มีน้ำหนักเกินไปหรือน้ำหนักตัวน้อยไป ก่อนการตั้งครรภ์