• 198
    Shares

pat

การใช้โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ สามารถส่งผลเสียกับพัฒนาการของลูกได้ บางครั้งการให้ลูกรับโทรศัพท์ให้หรือให้ลูกเล่นเกมในโทรศัพท์ทั้งวันจะทำให้พัฒนาการของลูกหยุดนิ่ง

พัฒนาการลูกเสีย จากสมาร์ทโฟน ของพ่อแม่

นอกจากจะทำลายระบบประสาทของลูกแล้ว การใช้มือถือมากเกินไปยังทำให้ พัฒนาการของเด็ก เสียอีกด้วยค่ะ ถ้าคุณแม่ปล่อยให้ลูกใช้มือถือบ่อย ๆ ลูกจะชินอย่างเช่นลูกเอาไว้เล่นเกม ลูกก็จะติดเกมในมือถือ ทำให้ลูกไม่อยากเล่นหรือสำรวจสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว ทำให้พัฒนาการทางด้านนี้เสียไป และการที่ลูกไม่ออกไปเล่นนอกบ้านหรือทำกิจกรรมอย่างอื่น เล่นแต่เกมในมือถือ กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลูกก็จะไม่เกิดการพัฒนาอาจทำให้ร่างกายของลูกไม่แข็งแรงเท่าเด็กคนอื่น ๆ

นอกจากจะไม่พัฒนาด้านร่างกายแล้ว การพัฒนาด้านสังคมของลูกก็เสียไปด้วยเนื่องจากลูกไม่อยากเล่นกับกลุ่มเพื่อน พูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำให้พัฒนาการด้าน การพูด การอ่าน และ การเขียนช้าลงกว่าเด็กวัยเดียวกันค่ะ

 

Photo credit: iammomsociety.com
  • 198
    Shares