932

โรคไข้กาฬหลังแอ่น ติดต่อทางการหายใจ ผ่านทางการไอ หรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง อาการแรกเริ่มจะมาด้วยอาการคล้ายติดเชื้อไวรัส มีระยะฟักตัวอยู่ระหว่าง 2-10 วัน ปกติ 3-4 วัน

การระบาดของโรค

โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Neisseria meningitidis ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ใน เดิมส่วนใหญ่พบในพื้นที่ริมชายแดน ที่ปัจจุบันกลับมาเจอโรคนี้ในเมืองมากขึ้น ด้วยมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นพาหะ ส่วนใหญ่โรคนี้เป็นแล้วเสียชีวิต จากสถิติย้อนหลังพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศไทยปีละไม่เกิน 10 คน

อาการ

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะซึมลง มีปัญหาด้านสมอง ติดกันได้ทางการหายใจ น้ำลาย โรคนี้ติดง่าย ทำให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) หรือเกิดการแพร่กระจายลุกลามในกระแสโลหิต (Meningococcemia) และทำให้เสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

การรักษา

เมื่อเกิดโรค รักษาตามอาการ  มีวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นที่มีใช้ในประเทศไทยสามารถป้องกันโรคได้ 4 สายพันธุ์คือ   A, C, Y, W-135  แต่ในประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดคือสายพันธุ์ B ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน ดังนั้นจึงยังไม่มีคำแนะนำให้การฉีดวัคซีนในคนไทยโดยทั่วไปในการป้องกันโรคนี้

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

พ่อแม่ผู้ปกครองและทางโรงเรียน ต้องสอนให้เด็กรู้จักล้างมือ และทำความสะอาดที่นอนที่บ้านบ่อย ๆ และทำความสะอาดแอร์ด้วยตัวเอง ถ้าเด็กป่วยไม่ควรให้ไปโรงเรียนเพราะจะเป็นคนที่แพร่กระจายเชื้อ

 

Photo credit: women.sanook.com