โรคมะเร็งในเด็ก
โรคมะเร็งในเด็ก

โรคมะเร็งในเด็ก มี อัตราการเกิดโรคต่ำกว่าในผู้ใหญ่ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรค คือ ความผิดปกติทางพันธุ์กรรม ส่วนวิธีรักษาที่สำคัญ คือ การผ่าตัด และยาเคมีบำบัด โดยมีปัจจัยต่อความรุนแรงของโรคที่สำคัญขึ้นกับ ระยะของโรค ชนิดของเซลล์มะเร็ง

และโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของคนไทย คนส่วนใหญ่มักจะมองว่า หากป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องตายอย่างเดียวเท่านั้น ปัจจุบันโรคมะเร็งไม่ได้พบผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เด็ก ๆ ก็สามารถป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ สถิติที่สถาบันมะเร็งรายงานล่าสุดพบว่า โรคมะเร็งในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่พบบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1.มะเร็งเม็ดเลือดขาว 2.กลุ่มเนื้องอกในสมองที่มีทั้งส่วนที่เป็นมะเร็ง และไม่ได้เป็นมะเร็ง 3.มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และอันดับที่ 4-5 เป็นมะเร็งที่ระบบประสาท  เป็นต้น

สาเหตุของโรคมะเร็งในเด็ก

โรคมะเร็งในเด็กโดยเฉพาะในเด็กเล็ก จะมีความแตกต่างจากมะเร็งในผู้ใหญ่  แต่จะมีโอกาสเกิดหรือมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเกิดโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคมะเร็งในเด็ก มีดังนี้

 • พันธุกรรม   ทั้งชนิดถ่ายทอดได้ และชนิดไม่ถ่ายทอด จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสูงสุดของการเกิดโรคมะเร็งในเด็กโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เช่น การเกิดความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดของจีน/ยีน (Genes) ชนิดทูเมอร์ ซับเพรสเซอร์ (Tumor suppressor genes, จีนสำคัญ มีหน้าที่ ควบคุมการเจริญเติบโต และการตายตามธรรมชาติของเซลล์ปกติ) เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในเด็กเกือบทุกชนิด หรือโรคกลุ่มอาการดาวน์ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล
 • การติดเชื้อ  เช่น การติดเชื้อไวรัส ชนิด อีบีวี (EBV, Epstein –Barr virus) หรือ ชนิดเอชไอวี (HIV) เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด
 • สิ่งแวดล้อม  การได้รับสารเคมีบางชนิดในปริมาณสูงต่อเนื่อง เช่น จากยาฆ่าแมลง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การดื่มน้ำที่มีสารก่อมะเร็งไนเตรท (Nitrates) ปนเปื้อนปริมาณสูงต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • รังสีเอกซ์ (x-rays)   การได้รับรังสีเอกซ์ (รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค) ปริมาณสูงขณะอยู่ในครรภ์ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • จากมารดาได้รับสารบางชนิดปริมาณสูงต่อเนื่องในขณะตั้งครรภ์   เช่น ยาฆ่าแมลง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของลูก หรือจากมารดาบริโภคสารก่อมะเร็ง กลุ่มไนโตรโซ (Nitroso compound, nitrosamine) ปริมาณสูง จากเนื้อสัตว์แปรรูป (เช่น ไส้กรอก และปลาร้า) อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนื้องอก/มะเร็งสมองของลูก การติดสุราของมารดาอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของลูก หรือการบริโภคสารกาเฟอีน (เช่น ชา กาแฟ โคลา ยาชูกำลัง) ปริมาณสูงต่อเนื่องของมารดาอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมองของลูก

ป้องกันโรคมะเร็งในเด็ก

การป้องกันโรคมะเร็งในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็กเป็นเรื่องยาก เพราะปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ จากพันธุกรรม แต่อาจเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นได้ โดยเฉพาะการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆของมารดาขณะตั้งครรภ์ดังกล่าวแล้วในหัวข้อสาเหตุุ

โรคมะเร็งในเด็กมีระยะโรคอย่างไร?

ระยะของโรคมะเร็งในเด็กแต่ละชนิด มีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่ในภาพรวมคล้ายคลึงกัน และคล้ายกับในผู้ใหญ่ กล่าวคือ แบ่งเป็น ๔ ระยะหลักตามลักษณะการลุกลาม และการแพร่กระจายของโรค โดยในภาพรวม ระยะทั้ง 4 ได้แก่

 • ระยะที่ 1   แผล หรือก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก ยังจำกัดอยู่เฉพาะที่ หรือในอวัยวะที่เกิดโรค ไม่ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะข้างเคียง
 • ระยะที่ 2   แผล/ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ขึ้น และ/หรือลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียงเล็กน้อย
 • ระยะที่ 3   แผล/ก้อนมะเร็งโตมาก และ/หรือลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียงมาก และ/หรือลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองใกล้อวัยวะที่เกิดโรคมะเร็ง เช่น ถ้าเป็นโรคมะเร็งไต ต่อมน้ำเหลืองใกล้จะอยู่ติดกับขั้วไต (ต่อมน้ำเหลืองไกลของไต คือ ต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้า)
 • ระยะที่ 4   โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองซึ่งอยู่ไกลจากอวัยวะที่เกิดโรค เช่น ถ้าเป็นโรคมะเร็งไต และมีโรคแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองไกล (ต่อมน้ำเหลืองอยู่เหนือกระดูกไหปลาร้า ) และ/หรือ แพร่กระจายตามกระแสโลหิต เข้าสู่อวัยวะอื่นๆที่อยู่ไกลออกไป ที่พบบ่อยเมื่อมีการแพร่กระจาย คือ ปอด ตับ ไขกระดูก กระดูก และสมอง

นอกจากนั้น ในโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา (ระบบโรคเลือด, Hematology) เมื่อเป็นโรคของตัวเม็ดเลือดเอง เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อเกิดโรค โรคจะแพร่กระจายในไขกระดูกทั้งตัวแล้ว ดังนั้นการจัดระยะโรคจึงมักจัดเป็น โรคในกลุ่มมีความรุนแรงทั่วไป และโรคในกลุ่มมีความรุนแรงสูง

อาการของโรคมะเร็งในเด็ก

เด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก มักไม่สามารถระบุอาการต่างๆของตนเองได้ชัดเจนเหมือนเด็กโต หรือผู้ใหญ่ จึงต้องอาศัยความเอาใจใส่ และการสังเกตจากผู้ปกครอง เพื่อรีบปรึกษาแพทย์

อาการของโรคมะเร็งในเด็กไม่ใช่อาการจำเพาะของโรค เป็นอาการได้เหมือนโรคอื่นๆทั่วไป ดังนั้น ผู้ปกครองจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ ทั้งนี้อาการพบบ่อยของโรคมะเร็งในเด็ก คือ

 • มี หรือ คลำได้ก้อนเนื้อผิดปกติ
 • มีไข้บ่อย
 • ผอมลงโดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ซีด หรือมีจุด/จ้ำ/ห้อเลือดง่าย
 • อ่อนเพลียง่าย ไม่ซุกซนเหมือนเคย หรือโยเยผิดปกติ

 

บทความแนะนำ :

โรคอ้วนในเด็ก ป้องกันได้ด้วยนมแม่ กับ 5 คุณประโยชน์ที่ต้องรู้!!
ไมโคพลาสมา โรคอันตรายในเด็กที่พ่อแม่ควรระวัง!!
โรคไวรัสลงกระเพาะ โรคอันตรายในเด็กที่พ่อแม่ควรระวัง!!
โรคเท้าปุก (Clubfoot) ความผิดปกติของเด็กทารกตั้งแต่อยู่ในท้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : maerakluke.com และ haamor.com

ภาพจาก : newsworks.orgบทความที่เกี่ยวข้อง